ಭಾರತದ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್