ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರಂತೆ ಬಂದು ಈ ಯೋಧರು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ನೋಡಿ!