ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ನೋಡನೋಡುತ್ತಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ನೋಡನೋಡುತ್ತಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ