ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದ ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ನಾಯಕ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ನೇತಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ. ಭಾರತ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂತಹ ದೇಶ ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೂ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.!ಹೌದು, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲ್ದಿಮರ್ ಪುಟಿನ್ ಮೋದಿಗಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತ ಪುಣ್ಯ, ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Comments